Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2023

TEN GELEIDE

Een oproep op het congres van de VPeP voor meer bijdragen vanuit Nederland en een succesvolle online workshop ‘Schrijven over je vak’, zou dit het recept zijn om een nummer met overwegend Nederlandse auteurs bij elkaar krijgen? Eerlijkheidshalve moeten we erbij zeggen dat de meeste van de bijdragen voor dit nummer al ‘in aantocht’ waren toen we onze oproep lanceerden, maar de Nederlandse dominantie onder de auteurs valt toch op. Gezien de laatste jaren de meeste bijdragen vanuit België kwamen, zijn we, als redactie, blij met deze ontwikkeling.

We beginnen met twee artikelen van Nederlandse makelij. In het eerste beschrijven Erik Peeters en Jacqueline van der Linden het resultaat van een gezamenlijk zoekproces van vier EFT-therapeuten om deze therapievorm aan te passen aan het werken met adolescenten. Ze vertrekken vanuit de ontwikkeling die jongeren in deze fase meemaken en naast aanpassingen in de klassieke EFT-taken stellen ze ook een nieuwe taak voor.

Renate Geuzinge vat voor ons de uitgebreide vakliteratuur samen vanuit de neurowetenschappen over de invloed van levensstijl en voeding op mentale gezondheid. Een indrukwekkende verwerking van een wetenschapsdomein dat voor de meesten van ons niet gemakkelijk toegankelijk is maar in deze ‘verteerde’ vorm wel toepasbaar in ons therapeutisch werk.

Nikki Kikken, ook vanuit Nederland, herwerkte haar specialisatieverslag van haar opleiding cliëntgerichte psychotherapie in Leuven (in België dus) tot een bijdrage uit de praktijk. Ze staat hierin stil bij een van de basispijlers van onze therapierichting, onvoorwaardelijke aanvaarding, en illustreert deze aan de hand van een casus.

In onze rubriek ‘onderzoek’ bespreekt Marion Verkade haar promotieonderzoek over het functioneren van het geweten van delinquenten en niet- delinquenten. Ze is vertrokken vanuit vragen die ze zichzelf stelde tijdens haar werk als psycholoog in de forensische psychiatrie. Op grond van haar resultaten pleit ze voor een kritische beschouwing van de hedendaagse dominante praktijken om gestagneerde (gewetens)ontwikkeling te bevorderen. Haar conclusies sluiten aan bij die van het doctoraatsonderzoek van Ellen Gunst, dat enkele jaren geleden hier ook besproken werd (Gunst, 2020).

We hebben ook twee columns vanuit Nederland. Marcel Gerrits Jans is geïnspireerd geraakt door het nieuwe rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en gebruikt hun nieuwe sociologische indeling om zich over enkele cliënten en over zijn eigen situatie te bezinnen.
Marion Verkade staat stil bij ‘aanwezig zijn’ in een versnelde tijd die gedomineerd wordt door smartphones en apps.

De Dag van de Psychotherapie ging eind vorig jaar over narratieven in de psychotherapie. Kirsten Copier brengt gedetailleerd verslag uit van deze veelzijdige studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Ten slotte krijgt u vier boekbesprekingen. Twee ervan bespreken nieuwe ontwikkelingen binnen EFT vanuit de ‘stal’ van Ladislav Timulak en zijn collega’s. Wies Verheul recenseert een boek over transdiagnostische EFT en Thijs Vanhie een werkboek voor cliënten voor het transformeren van emotionele pijn. Hilde Libbrecht geeft haar lezing van het nieuwe leerboek over groepstherapie dat eind vorig jaar verschenen is. En om dit nummer in stijl af te sluiten krijgt u de recensie van Maud Schaepkens van het boek van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter over troost.

Alles bij elkaar kunnen we u weer een goedgevuld nummer aanbieden. We hopen dat u het lezen even boeiend en leerzaam zal ervaren als we de redactieprocessen van de bijdragen beleefd hebben.

Met dit nummer nemen we afscheid van Lian Oosterfhoff. Alhoewel de meeste lezers haar niet kennen, had ze een bijdrage aan het tijdschrift die iedereen merkte. Ze heeft zeven jaar geleden onze nieuwe look ontworpen en verzorgde sindsdien de vormgeving van elk nummer. Voordat ze met pensioen is gegaan, heeft ze gezorgd voor een naadloze overgang van haar taken naar de mensen van Coco Bookmedia, die met ingang van dit nummer de vormgeving – in ongewijzigde vorm – kunnen voortzetten. We kijken uit naar de nieuwe samen- werking met hun begeesterde ploeg. En Lian, bedankt voor al die jaren – soms vrij intensieve – samenwerking en geniet van je welverdiende pensioen!

Uit naam van de hele redactie,
Árpi Süle

Literatuur
Gunst, E. (2020). Onderzoek – Bevorderen van emotionele verandering bij seksuele plegers: verloren zaak of noodzaak? Een meervoudige gevalsstudie. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 58(1), 16-21.

 

INHOUD

ARTIKEL
Emotion-focused therapie met adolescenten. Een creatieve uitdaging
vrij toegankelijk

Erik Peeters & Jacqueline van der Linden - 61–2 (2023)
ARTIKEL
Donkere chocolade verdrijft donkere gedachten. Hoe levensstijl en voeding invloed kunnen uitoefenen op mentale gezondheid
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 61–2 (2023)
UIT DE PRAKTIJK
Opent onvoorwaardelijke aanvaarding deuren? Een casusillustratie
Nikki Kikken - 61–2 (2023)
ONDERZOEK
Het geweten, een integratieve theorie. Het functioneren van het geweten in delinquenten en niet- delinquenten
Marion Verkade - 61–2 (2023)
COLUMN
In welke sociale laag je (niet) uitkomt
Marcel Gerrits Jans - 61–2 (2023)
COLUMN
Presentie
Marion Verkade - 61–2 (2023)
CONGRESVERSLAG
Verhalen over-leven. Narratieven in psychotherapie – Dag van de Psychotherapie (NVP) 9 december 2022, Amsterdam
Kirsten Copier - 61–2 (2023)
BOEKBESPREKING
Ladislav Timulak & Daragh Keogh (2022). Transdiagnostic emotion-focused therapy. A clinical guide for transforming emotional pain. American Psychological Association.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 61–2 (2023)
BOEKBESPREKING
Kwatra, A., Timulak, L., Lu Huixian, S., Joyce, C., & Creaner, M. (2022). Transforming emotional pain: An emotion-focused workbook Routledge.
Thijs Vanhie - 61–2 (2023)
BOEKBESPREKING
Piet Verhagen & Arnout ter Haar (red.) (2022). Leerboek Groepspsychotherapie. De Tijdstroom.
Hilde Libbrecht - 61–2 (2023)
BOEKBESPREKING
Dirk De Wachter (2022). Vertroostingen. Gewone woorden van Dirk De Wachter. Lannoo Campus.
Maud Schaepkens - 61–2 (2023)