Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2016

TEN GELEIDE

Na het ruim bemeten themanummer van vorige keer ditmaal een nummer van bescheidener omvang. We openen met een artikel van Frans Depestele over het experiëntiële proces zoals zich dat binnen – maar ook buiten de therapie – afspeelt. Het is daar waar de verschuivingen in betekenisgeving zich voordoen en is daarom wezenlijk voor het welslagen van psychotherapie. Hij beschrijft hoe we als therapeut de cliënt kunnen helpen dit proces op gang te brengen en te houden. Een belangwekkend artikel dat zich er uitstekend voor zou lenen om in opleidingen gebruikt te worden. Maar ook voor ervaren therapeuten goed om te herlezen op welke manier er in therapie verschillende relaties aan het werk zijn. In de nieuwe naamgeving van het tijdschrift komt de centrale rol van juist deze onderliggende relaties tot uiting.

Willy Colin neemt u vervolgens mee naar de dagelijkse praktijk van de gezinstherapie waarin hij erop uit is de vastgelopen dialoog tussen gezinsleden vlot te trekken. Zeker in de context van een psychiatrisch ziekenhuis is het nodig er alert op te zijn het gezin als geheel centraal te stellen en als ‘eenheid van behandeling’ te blijven benaderen. Hij laat zien hoe monitoring, het gebruik van korte vragenlijsten die gezinsleden na afloop van een ses- sie invullen, hierbij een helpende rol kan spelen.

Martin van Kalmthout articuleert in de forumbijdrage zijn visie op de toekomst van de persoonsgerichte psychotherapie. In 2014 heeft hij de aanzet gegeven tot een discussie in dit tijdschrift met zijn stuk ‘Een nieuwe toekomst voor de cliëntgerichte therapie’, waarop door verschillende collega’s is gereageerd. In zijn bijdrage in dit nummer geeft hij antwoord op vragen die hij eerder heeft opgeworpen. De redactie staat wederom open voor reacties van lezers.

In de rubriek ‘Onderzoek’ ditmaal een bespreking van de hand van Lea Jabbarian van een pilot-studie naar het effect van een groepsgerichte EFT-behandeling van vrou- wen met een eetstoornis. Een recent onderzoek, op be- scheiden schaal, maar met veelbelovende resultaten.

In haar column gaat Hilde Libbrecht in op nieuwe dogma’s die hun intrede doen met de opkomst van de herstelgerichte beweging, die – ongewild – afbreuk doen aan het adagium de cliënt meer eigen regie te geven over het herstelproces.

Na het verslag van de ‘Dag van de Psychotherapie’ van de hand van Nicolette Bosselaar volgen de boekbespre- kingen. Hans Peters bespreekt het boek Libera Me. Over euthanasie en psychisch lijden van Lieve Thienpont, dat veel indruk op hem maakte. Uiterst actueel. Thienpont heeft over dit onderwerp eerder in dit tijdschrift gepubliceerd.

Renate Geuzinge heeft het nieuwe boek van Baljon, Pool & Takens Persoonsgerichte therapie in de praktijk voor u gelezen en is erg te spreken over de manier waarop de auteurs erin geslaagd zijn ingewikkelde materie in klare taal uit te leggen. Ten slotte twee besprekingen van de hand van Annemarie Snijder, van De ziel van het vak: over contact als kernwaarde in therapie van Van Meekeren & Baars en Therapist limits in person-centred therapy van Sommerbeck.

Wies Verheul

 

INHOUD

ARTIKEL
Experiëntiële psychotherapie bestaat uit drie therapeutische relaties
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 54–2 (2016)
UIT DE PRAKTIJK
Monitoring optimaliseert de dialoog in gezinstherapie
vrij toegankelijk

Colin, Willy - 54–2 (2016)
FORUM
Op zoek naar een duurzame identiteit. Persoonsgerichte therapie in de 21ste eeuw
vrij toegankelijk

Kalmthout, Martin van - 54–2 (2016)
ONDERZOEK
Emotion-focused groepstherapie bij vrouwen met een eetstoornis
vrij toegankelijk

Wnuk, S.M., Greenberg L. & Dolhanty, J. - 54–2 (2016)
COLUMN
Herstel versus psychotherapie?
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 54–2 (2016)
CONGRESVERSLAG
Congresverslag ‘Psychotherapie: confectie of maatwerk’, 18 december 2015
vrij toegankelijk

Bosselaar, Nicolette - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Lieve Thienpont (2015). Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden. Tielt: Witsand Uitgevers.
vrij toegankelijk

Hans Peters - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Marijke Baljon, Grieteke Pool & Roelf Jan Takens (2015). Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht (2015). Amsterdam: Hogrefe.
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Lisbeth Sommerbeck (2015). Therapist limits in person-centred therapy. Monmouth, UK: PCCS Books.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 54–2 (2016)
BOEKBESPREKING
Edwin van Meekeren & Jan Baars (2015). De ziel van het vak: over contact als kernwaarde in therapie (2015). Amsterdam: Boom.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 54–2 (2016)