Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2019

TEN GELEIDEWies Verheul - 57–2 (2019)

Onze gewaardeerde collega-psychotherapeut en auteur van dit tijdschrift Marijke Baljon is op 21 februari jl. op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was al geruime tijd ziek. De behandeling van complex trauma vanuit persoonsgericht experiëntieel kader lag haar na aan het hart. Ook was zij een bevlogen opleider en supervisor. Behalve in ons eigen tijd- schrift publiceerde zij in diverse collega-tijdschriften. In 2015 verscheen het boek ‘Persoonsgerichte therapie in de praktijk’, in 2017 ‘Echo’s van trauma’. Mede-auteurs Grieteke Pool en Roelf Jan Takens schreven een In Memoriam.

In nummer 2 van vorig jaar publiceerden Lies Bruggeman en Paul Sanders hun overweging ‘Huiver en ontvankelijkheid’ over de aanvaardbaarheid van euthanasie bij psychisch lijden. Deze discussie speelt zowel in Nederland als Vlaanderen, getuige ook de diverse studiedagen rondom dit thema (zie o.a. het verslag van het symposium ‘Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie’, in nummer 3 van vorig jaar). In dit nummer onderzoekt Frans Depestele deze vraag; zijn artikel ‘Psychiatrie en euthanasie’ is de weerslag van een zoekproces bij hemzelf waarin hij zijn standpunt uitdiept en fundeert. Zijn betoog is tevens een analyse van wat psychiatrie is, en hoe ze volgens hem meer psychotherapeutisch zou moeten worden.

Trees Depoorter neemt ons vervolgens mee de groepstherapieruimte in. Zij beschrijft welke betekenislagen het zien en gezien worden heeft in de context van de groep, zowel vanuit het oogpunt van deelnemer aan de groep als vanuit de positie van groepstherapeut. Door deze ogenschijnlijk eenvoudige invalshoek te kiezen weet ze een enorme rijkdom aan intra- en interpersoonlijke processen te vangen.

In dit nummer besteden we verder aandacht aan hoogbegaafdheid: Virginie Casier belicht de speci- fieke wijze waarop hoogbegaafde kinderen en jongeren in het leven staan en beschrijft hoe cliëntge- richte psychotherapie bij uitstek in te zetten is om deze kinderen en jongeren – op het moment dat een gezonde ontwikkeling stagneert – te begeleiden. Ze geeft aan hoe zij aanpassingen maakt in de therapeutische aanpak om tegemoet te komen aan de behoeften van deze doelgroep.

Daarnaast bespreken we een publicatie van Maud van Thiel, Noks Nauta & Jan Derksen over het Delphimodel voor hoogbegaafdheid die onlangs verschenen is in een van internationale tijdschrif- ten. Het doel van deze studie was om te komen tot een definitie vanuit de beleving van de hoogbegaafde zelf om zo de bezwaren die aan de meer ob- jectiverende definities kleven te ondervangen.

Naast de column van Hilde Libbrecht – ditmaal over de betekenis die een eerste contact met een (suïcidale) cliënt meteen al kan hebben en van invloed kan zijn op het verloop van het verdere therapieproces – een gastcolumn van de hand van Catheleyne van der Laan. Jaren geleden verdiende zij haar geld met het schrijven van verhalen over de menselijke psyche in diverse media. Daarna is zij psychotherapeut geworden en heeft zij inmiddels een eigen praktijk. Zij wil haar oude liefde graag weer oppakken en zij beschrijft in deze column haar ervaringen als psychotherapeut, in dit geval met een beschadigde man die weer tot bloei kwam.

Marjolein Brusse doet verslag van het congres dat werd georganiseerd bij de presentatie van het boek ‘Behandeling van traumagerelateerde dissociatie. Een praktische integratieve benadering’ van Kathy Steele, Suzette Boon en Onno van der Hart. Een uitgebreid verslag dat zich tevens als samenvatting van het boek laat lezen.

In de boekbesprekingen komt trauma opnieuw aan bod, met aandacht voor met name de lijfelijke doorwerking ervan. Daarnaast is er aandacht voor interventiemogelijkheden bij comateuze en dementerende cliënten en voor het verhaal van ouders die door de problemen thuis met Jeugdzorg in aanraking komen.

Ten slotte willen we graag op deze plaats Maaike Afschrift verwelkomen in de redactie. Zij volgt Willy Colin op die eind vorig jaar afscheid nam. Maaike is actief als (focusing-georiënteerd) psychotherapeut en als opleider/supervisor. Er verschenen al enkele artikelen van haar hand in dit tijdschrift. Wij zijn erg blij met haar komst en verheugen ons in de samenwerking.

Wies Verheul

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.