Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Pascal Chabot (2018). Filosofie van de burn-out. Amsterdam: Amsterdam University Press. Silke Peeters

BOEKBESPREKINGSilke Peeters - 58–3 (2020)

VOORVERTONING

Tijdens de studiedag van de VVCEPC op 14 juni 2019 met als titel De stille revolutie: een cliëntgericht- experiëntiële kijk op ziekte en gezondheid in de 21e eeuw werd een appèl gedaan het persoonsgericht- experiëntele gedachtegoed breed maatschappelijk in te zetten. Als aanleiding voor deze oproep wer- den in de duo-presentatie Oproep tot stille revo- lutie! van Karel Binon en Anja Schillebeeks enkele tendensen in onze huidige samenleving vermeld, waaronder polarisatie, gerichtheid op bezit en prestatie, en de prominente aanwezigheid van welvaartziekten zoals verslaving en burn-out. Ook de impact van deze tendensen op de geestelijke gezondheidszorg werd onder de aandacht gebracht: therapie moet tot snelle resultaten leiden, protocollair toegepast worden, kostenefficiënt zijn, et cetera. Vanuit dit gegeven, en naar het voorbeeld van...