Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Monitoring, het nieuwe ‘ware goud’ van de geestelijke gezondheidzorg? Een exploratieve studie naar beïnvloedende factoren en processen

ARTIKELSmits, Dave, Dekker, Jeroen, Claes, Laurence en Stinckens, Nele - 53–2 (2015)

SAMENVATTING

Monitoring, het nieuwe ‘ware goud’ van de
geestelijke gezondheidzorg?
Een exploratieve studie naar beïnvloedende factoren en
processenOnderzoek toont aan dat het gebruik van cliëntfeedback tijdens een therapieproces
(monitoring) een gunstige invloed heeft op het therapieresultaat. Het is echter nog
onduidelijk onder welke omstandigheden dit het geval is en hoe monitoring precies
werkt. In deze exploratieve studie willen we a) zicht krijgen op factoren die het gebruik
van monitoring beïnvloeden, en b) processen inventariseren die door feedback worden
geactiveerd. Veertien hulpverleners werden uitvoerig bevraagd over hun ervaringen met
monitoring. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat voornamelijk werksetting- en cliëntfactoren
het gebruik van monitoring bemoeilijken. Een positieve instelling, voldoende tijd,
en gedegen training en ondersteuning hebben een positieve invloed. Hulpverleners
rapporteren meer (zelf-)reflectie en toegenomen inzicht, wat vaak leidt tot meer
aangepaste interventies. Alliantiespanningen worden vroeger gedetecteerd en besproken
en therapeutische taken of doelen worden meer geëxpliciteerd. Soms ondermijnt feedback
echter het zelfvertrouwen, en belast het de therapeutische relatie. Monitoring toont zich
als een beloftevolle benadering om de kwaliteit van therapie te bevorderen, mits aan een
aantal basisvoorwaarden wordt voldaan.

SLEUTELWOORDEN

monitoring, helpende en storende processen, beïnvloedende factoren

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.