Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Monitoren van het therapeutische proces: het perspectief van de therapeut

ARTIKELHafkenscheid, Anton - 50–4 (2012)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een lans gebroken voor het routinematig gebruik van monitorinstrumenten
die het behandelproces vanuit het perspectief van de behandelaar op
de voet volgen. Er worden vijf monitorinstrumenten besproken die onder andere de
ervaren werkzaamheid en emotionele sfeer van het behandelcontact in kaart brengen,
helpen gevoelens en cognities over het behandelproces bewust te maken en helpen de
aard en de intensiteit van ‘storende gevoelens’ in het behandelcontact te preciseren.
Het monitoren van het eigen doen en laten binnen het behandelproces is erop gericht
behandelaars eerder en beter bewust maken van (dreigende) stagnaties of impasses in
het behandelproces en kan worden gebruikt in combinatie met monitorinstrumenten die
door de cliënt worden ingevuld.

SLEUTELWOORDEN

monitoring, perspectief behandelaar, beïnvloedingsboodschappen, tegenoverdracht, zelfreflectie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.